Dokumenty

Deklaracja przystąpienia do PIN PAN

Zasady zarządzania działalnością instytutów PAN – projekt PIN PAN

Opinie z zebrania Dyrektorów PAN w Będlewie (13-14 lipca 2018 r.)

Horyzontalne powiązania jednostek naukowych PAN z uczelniami (dokument opracowany w 2017 r. przez Zespół do spraw opracowania koncepcji tworzenia horyzontalnych powiązań między instytutami PAN a uczelniami)

Współpraca instytutów PAN z uczelniami – prezentacja na spotkanie dyrektorów z wicepremierem Jarosławem Gowinem w d. 20 lipca 2017 r. 

Sprawozdanie z działalności „Zespołu do spraw opracowania koncepcji tworzenia horyzontalnych powiązań między instytutami PAN a uczelniami dla realizacji długoletnich programów badawczych, kształcenia akademickiego, realizacji zwiększonej mobilności i innowacyjnych rozwiązań” ( prof. dr hab. Marek M Jeżabek).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (“Ustawa 2.0”)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymywanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalnych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności

Wykaz kategorii naukowych jednostek naukowych